Trade

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในทุกประเภทธุรกิจและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแก่ลูกค้า
ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนที่มีอยู่ทั่วโลก ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้การติดต่อ การทำธุรกิจระหว่างประเทศของลูกค้า
ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการซื้อขายระหว่างคู่ค้าอีกด้วย

ทำไมต้องใช้บริการการค้าต่างประเทศ

ช่วยให้การค้าต่างประเทศสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายระหว่างคู่ค้า
ช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นไปอย่างราบรื่น

บริการและสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Import)
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำเข้า

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ตามคำขอของผู้นำเข้าสินค้าไปยัง
ผู้ส่งออกสินค้า ในต่างประเทศ โดยผู้ส่งออกในต่างประเทศจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อมีการส่งมอบเอกสารและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ระบุใน L/C ธนาคารให้บริการเปิด L/C ทุกประเภท เช่น Irrevocable L/C, Transferable L/C,
Back to back L/C และ Standby L/C โดยผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

การออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) สามารถออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้นำเข้าเพื่อนำไปยื่นต่อบริษัทเรือ ในกรณีที่ผู้นำเข้า
ซื้อสินค้าจากต่างประเทศและสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการค้า (Shipping Document) ยังมาไม่ถึง
ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าของผู้นำเข้าไว้ที่ท่าเรือ

การเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ สินเอเซีย

การให้บริการแจ้งเอกสารเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำเข้าซึ่งผู้ส่งออกในต่างประเทศส่งมาเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศให้ผู้นำเข้าทราบตามเงื่อนไขในการซื้อขายที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในต่างประเทศ โดยทั่วไปการเรียกเก็บเงินมี 2 ประเภทคือ Document Against Payment (D/A) และ Document Against Acceptance (D/P)

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (ทรัสต์ รีซีท)

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำสินค้าเข้า โดยผู้นำเข้าสามารถเซ็นสัญญาทรัสต์รีซีทไว้กับธนาคาร เพื่อธนาคารจะได้นำเอกสารไปออกสินค้าก่อน ธนาคารจะสำรองจ่ายเงินให้แก่ผู้ส่งออกในต่างประเทศไปล่วงหน้าก่อนหลังจากนั้นผู้นำเข้าจึงมาชำระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคารในภายหลังเมื่อครบกำหนดตามสัญญาในทรัสต์รีซีท
บริการและสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export)

บริการแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับลูกค้าผู้ส่งออก

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้บริการแจ้งการเปิด L/C แจ้ง Amendment ที่เปิดมาจากธนาคารผู้เปิด L/C
ในต่างประเทศ แก่ผู้รับประโยชน์ด้วยบริการที่รวดเร็ว เพื่อความมั่นใจว่า L/C ที่แจ้งนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ ในกรณีที่ผู้ขายไม่มั่นใจในฐานะของ ธนาคารผู้เปิด L/C ธนาคารพร้อมให้การยืนยันการชำระเงินตาม L/C แทนธนาคารผู้เปิด L/C หากมีการร้องขอ
นอกจากนี้ หากเป็น L/C ประเภทโอนได้ ธนาคารก็พร้อมให้บริการโอน L/C แก่ผู้รับประโยชน์คนที่สองเป็นจำนวนเงินบางส่วนและหรือเต็ม จำนวนตามคำขอร้องของผู้รับผลประโยชน์ใน L/C รวมทั้งธนาคารยังพร้อมให้บริการแนะนำวิธีการจัดเตรียมเอกสารอย่างสมบูรณ์ ให้กับผู้ส่งออกอีกด้วย

บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออก

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับตรวจเอกสารการส่งออกตาม L/C และเป็นตัวแทนของผู้ส่งออกในการเรียก
เก็บเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

บริการ รับซื้อ/ซื้อลด เอกสารสินค้าออก

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) บริการรับซื้อ / ซื้อลด เอกสารสินค้าออกจากผู้ส่งออกให้ได้รับเงินทันทีหลังจากส่งสินค้า
ลงเรือแล้วเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถนำเงินไปใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

สินเชื่อเพื่อการส่งออกภายใต้แพ็คกิ้งเครดิต

เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ส่งออก ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อก่อนการส่งออกสำหรับผู้ส่งออก ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่อง แก่ลูกค้าให้ดำเนินธุรกิจได้โดยไม่สะดุด

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

การให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา ผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก
ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถรับเงินโอนมาจากต่างประเทศหรือโอนเงินออกไปยังประเทศใดก็ได้