About

สินเอเซียได้รับรางวัล Small but Cool จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า สินเอเซีย เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็ก ที่สามารถจัดส่งข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อน โดยสามารถจัดส่งได้ก่อนเวลาที่กำหนด รางวัล Small but Cool บ่งชี้ถึงคุณภาพในการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส และความรับผิดชอบกับภาระผูกพันที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

กับลูกค้าของธนาคาร …เรายิ่งใส่ใจในความต้องการ รับฟังทุกปัญหา และนำเสนอ บริการทางการ เงินที่เหมาะสม พร้อมทั้งคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ขนาดที่ กระทัดรัดของสินเอเซียทำให้การทำงานและการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปโดย สะดวก รวดเร็วความทันใจใน การให้บริการ ที่ตรงความต้องการของลูกค้านี่เอง ทำให้ ธนาคารสินเอเซีย โดดเด่นจาก ธนาคารอื่นใด

เรา … ใส่ใจและให้ความสำคัญกับลูกค้าแต่ละรายในการที่จะหาคำตอบที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า ของเรา พนักงานของเราได้รับการอบรมให้มีทัศนคติในการทำงาน ภายใต้แนวคิด Your business at heart ปัจจุบัน สินเอเซีย กำลังพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในรูปแบบใหม่ ที่ยังไม่มีใช้ในระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน

ซึ่งเมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น อีกทั้ง ด้วยระบบสารสนเทศ รูปแบบใหม่นี้ จะทำให้ท่านสามารถ ติดต่อเราได้จากทุกที่ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด และเราก็สามารถนำเสนอ บริการหรือคำแนะนำ ได้อย่างทันท่วงที สะดวกและง่ายดายอย่างที่ยังไม่มีธนาคารอื่นใดให้บริการได้