ประเภทเงินฝาก

1. เงินฝากออมทรัพย์ ( Savings Account)

ลักษณะบัญชี

เป็นบัญชีเงินฝากประเภทไม่กำหนดระยะเวลาในการฝาก หรือ ถอนเงิน
สามารถฝาก หรือ ถอนได้ทุกวัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
เป็นเงินฝากเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมประจำวัน และใช้เป็นบัญชีเงินฝากสะสม ทรัพย์เพื่อการบริหารเงินออม
คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ และโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายน และธันวาคม)
สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
การเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่ายสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ;
1.ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท
2.มีเลขประจำตัวผู้สียภาษี ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท
3.หากดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันตลอดปีภาษีเกิน 20,000 บาท จะต้องเสียภาษีในอัตรา 15% ต่อปีทั้งจำนวน

เงินฝากออมทรัพย์ มี 2 ประเภท คือ

1.1 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

เงื่อนไขการใช้บริการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียม
หากบัญชีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท

1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ( Hi – Speed Savings )

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป แต่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงกว่า

เงื่อนไขการใช้บริการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียม
หากบัญชีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 50,000 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเนียน อายุไม่เกิน 1 เดือน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

2. เงินฝากกระแสรายวัน ( Current Account )

ลักษณะบัญชี

เป็นบัญชีประเภทไม่กำหนดระยะเวลาในการฝากหรือถอนเงิน
สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก
เพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจ สามารถเขียนเช็คสั่งจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
ไม่มีสมุดคู่ฝาก แต่ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำรายการจาก Statement ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกๆเดือน

เงินฝากกระแสรายวัน มี 2 ประเภท คือ

2.1 เงินฝากกระแสรายวันทั่วไป

เป็นบัญชีที่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
สามารถขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ( Overdraft : O/D ) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

เงื่อนไขการใช้บริการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียม
เช็คฉบับละ 15 บาท
หากบัญชีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท

2.2 เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ ( Super Cheque )

เป็นการรับฝากเงินประเภทกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้บริการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ มิได้มีไว้เพื่อการให้บริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ( Overdraft : O/D )
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ดอกเบี้ยเงินฝาก ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ค่าธรรมเนียม
เช็คฉบับละ 15 บาท
หากบัญชีมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเนียน อายุไม่เกิน 1 เดือน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

3. เงินฝากประจำแบบสมุดคู่ฝาก ( Fixed Deposit with Passbook)

ลักษณะบัญชี

เป็นเงินฝากประจำจ่ายคืนตามกำหนดระยะเวลาฝาก
ได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับธนาคาร
ธนาคารออกสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน
สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ ตั้งแต่ 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท
กรณีเบิกถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือ ไม่เกินกว่า อัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเนียน อายุไม่เกิน 1 เดือน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

4. เงินฝากประเภทใบรับเงินฝาก ( Deposit Receipt)

ลักษณะบัญชี

สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ทั้งประเภท เมื่อทวงถาม (On Call) และ ประเภทเงินฝากประจำ ( Fixed Deposit )
ประเภทเงินฝากประจำ สามารถกำหนดระยะเวลาฝาก ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 48 เดือน
ธนาคารจะออกใบรับเงินฝาก ( Deposit Receipt) ให้เป็นหลักฐานในการรับฝากเงินตามยอดเงินฝากแต่ละยอด
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ
เงินฝากขั้นต่ำต่อฉบับ
– บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร 50,000 บาท
– นิติบุคคล 100,000 บาท
กรณีเบิกถอนเงินก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี หรือ ไม่เกินกว่า อัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาของการฝากเงินและวงเงินที่ได้ประกาศไว้ ในกรณีที่เงินฝากมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ธนาคารจะพิจารณาให้อัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยกำหนดสำหรับระยะเวลาฝากที่สั้นกว่าของช่วงเวลาฝากดังกล่าว
หากวันครบกำหนดแล้ว ลูกค้าไม่มาติดต่อ ธนาคารจะนำดอกเบี้ยทบต้น และฝากต่อให้ตามระยเวลาฝากเดิม โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเนียน อายุไม่เกิน 1 เดือน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

5. ตั๋วแลกเงิน ( Bill of Exchange : B/E )

เป็นตราสารทางการเงินประเภทตั๋วเงิน ที่ธนาคารออกเพื่อเป็นช่องทางในการระดมเงินจากประชาชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549

ลักษณะบัญชี

เป็นตั๋วแลกเงิน ประเภทระบุชื่อผู้รับเงิน ชนิดไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
ระยะเวลาการลงทุน ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่น ๆ
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อถึงวันครบกำหนดตามที่ระบุบนหน้าตั๋ว หรือเมื่อมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร
สามารถไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ แต่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.5% ต่อปี หรือ ไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขการใช้บริการ
ตั๋วแลกเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อฉบับ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือตั๋วแลกเงิน มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร
ตั๋วแลกเงินจะไม่ได้รับการประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเนียน อายุไม่เกิน 1 เดือน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

6. เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ( Foreign Currency Deposit Account : FCD)

ท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเงินตราต่างประเทศของท่าน พร้อมลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและรับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ด้วยบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารสินเอเซีย ในรูปแบบของสกุลเงินต่างๆ ที่มีให้เลือกถึง 8 สกุลเงินคือ USD, EUR, GBP, JPY, SGD, HKD, NZD และ AUD

ธนาคารให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ที่มีแหล่งที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งประเภทมีภาระผูกพันและไม่มีภาระผูกพัน โดยท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีตามความต้องการได้ ดังนี้

6.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม)

เงื่อนไขการใช้บริการ
ประเภทมีภาระผูกพัน ไม่มีกำหนดเงินฝากขั้นต้น
ประเภทไม่มีภาระผูกพัน จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี USD 10,000

ค่าธรรมเนียม
ประเภทมีภาระผูกพัน ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
ประเภทไม่มีภาระผูกพัน หากบัญชีมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า USD 5,000 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ USD 10
ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (CILE) และค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าและออกเป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร

6.2 บัญชีเงินฝากประจำ

มีระยะเวลาฝากให้เลือกได้ดังนี้ คือ 1 และ 2 สัปดาห์ หรือ 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ
ประเภทมีภาระผูกพัน ไม่มีกำหนดเงินฝากข้างต้น
ประเภทไม่มีภาระผูกพัน จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี USD 10,000 และจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากครั้งต่อไป USD 10,000
กรณีเบิกถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในช่วงที่ฝาก ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทออมทรัพย์ ที่เป็นอัตราต่ำสุดของสกุลเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

ค่าธรรมเนียม
ทั้งประเภทมีภาระผูกพันและไม่มีภาระผูกพัน ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
ค่าธรรมเนียมชดเชยรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน (commission-in-lieu) และค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าและออกเป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร

หมายเหตุ :
มีภาระผูกพันหมายถึง เงินฝากที่สามารถแสดงได้ว่ามีภาระผูกพันจะต้องชำระหนี้เงินตราต่างประเทศให้แกบุคคลในต่างประเทศ หรือนิติบุคคลรับอนุญาต หรือภาระที่ต้องชำระหนี้เงินตราต่างประเทศแก่ธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศไทย
สำหรับสกุลเงินอื่น โปรดดูรายละเอียดจากประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน (กรรีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน)
สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
หนังสือรับรองการจดทะเนียน อายุไม่เกิน 1 เดือน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 1 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยจะติดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สาขาของธนาคาร