เงื่อนไขการใช้บริการ

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “ธนาคาร”) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ http://www.aclbank.com ธนาคาร ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และเป็นอีกหนึ่งช่องทางติดต่อสำหรับลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป

เพื่อความสะดวกและการใช้งานเว็บไซต์อย่างถูกต้อง เอกสารต่อไปนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านทราบถึงรายละเอียดข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์ และการใช้ข้อกำหนดความรับผิดชอบของธนาคาร บนเว็บไซต์ บนเว็บไซต์ http://www.aclbank.com ดังต่อไปนี้

ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ใน การคัดลอก แสดง แจกจ่าย ดาวน์โหลด ดัดแปลง ตีพิมพ์ โพสต์ นำไปใช้ ซื้อขาย ออกอากาศ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งในรูปแบบของเนื้อหาและรูปภาพ อันเป็นไปเพื่อประชาสัมพันธ์หรือการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจ โดยไม่มีเอกสารอนุญาตจากธนาคาร อย่างเป็นทางการ

ธนาคาร ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริการทางการเงินที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ครอบคลุมการให้ บริการในประเทศไทยเท่านั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการ
ทางการเงิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

สำหรับการให้บริการบางประเภท ที่ธนาคาร ต้องทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์และอีเมล์ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นสมบัติของธนาคาร และเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตามธนาคาร ให้ความเชื่อมั่นว่า ธนาคารจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือไปจากการให้บริการดังกล่าว

ธนาคาร พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและ ปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามธนาคาร ไม่รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์แต่อย่างใด การเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไต์นี้ของท่านถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อมรวมถึงความเสียหายจากการติดไวรัส คอมพิวเตอร์ที่อาจเกิด ขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร

ท่านยอมรับว่าการใช้บริการเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แห่งราชอาณาจักรไทย